การสร้างหน้า (Page) Magento2

การสร้างหน้า เป็นการนำเนื้อหาที่สร้างขึ้น เพื่อไปแสดงบนหน้าเว็บ และใช้สำหรับเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ (ยกเว้นการสร้างหน้าเพื่อเพิ่มใน Main Menu ) เราสามารถสร้างหน้าขึ้นมาเองโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

การสร้างหน้า

ไปที่เมนู Content > Page ให้ทำการ Add New Page

สร้าง Page Magento2

เมื่อทำการ Add New Page แล้ว ต่อไปให้ทำการเพิ่มเนื้อหา
1. Enable Page จะเป็นส่วนควบคุมการเปิด – ปิด การใช้งานหน้านั้นๆ
2. Page Title ชื่อของหน้า
3. Content Heading ส่วนหัวข้อของหน้า ส่วนนีจะแสดงเป็นหัวเรื่องที่หน้าเว็บ
4. Content ส่วนนี้เป็นส่วนของเนื้อหา จากลงเนื้อหาจะลงได้ 2 วีธี
4.1 วิธีแรก หากเรามีความเข้าใจในการเขียน Html เราสามารถวาง Code ลงไปได้เลย
4.2 วิธีที่สอง เป็นการสร้างเนื้อหาโดยการใช้ Text Editor โดยคลิกที่ปุ่ม Show / Hide Editor เพื่อแสดงแถบเครื่องมือขึ้นมา

สร้าง Page Magento2

สร้างเนื้อหาโดยการใช้ Text Editor จะช่วยให้เราสามารถจัดหน้าเว็บไซต์ได้ง่าย เพราะมี Element ให้เราได้ลองใช้งานอย่างมากมาย เช่นการเพิ่มหัวเรื่อง การเพิ่มรูป เพิ่มตาราง ปรับแต่งตัวหนังสือ

สร้าง Page Magento2

การตั้งค่า SEO

เเถบ Search Engine Optimization

ส่วนนี้เป็นส่วนการตั้งชื่อ URL หากเราตั้งส่วนนี้ดี ก็จะช่วยในเรื่องของ SEO อีกด้วย

– URL Key ควรตั้งให้สอดคล้องและสื่อความหมาย ตั้งด้วยตัวพิมพ์เล็กและใช้เครื่องหมาย “-” แทนช่องว่าง และห้ามซ้ำกัน **ไม่สามารถใช้อักษรภาษาไทยได้** ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
– Meta Title ควรใช้คำ Keyword ที่เราต้องการอยู่ใน Title
– Meta Keyword คำค้น สั้นๆ 5-8 คำ
– Meta Description อธิบายเว็บสั้นๆ ไม่เกิน 1 บรรทัด

เเถบ Design Layout เลือกเป็น 1 column

สร้าง Page Magento2