การจัดการกลุ่มลูกค้า ใน Magento2

การจัดการกลุ่มลูกค้า สำหรับ Magento 2 เราสามารถเพิ่มหรือลดกลุ่มลูกค้า (Customer Groups) และกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าราคาสินค้าของลูกค้าแต่ละกลุ่มให้แตกต่างกันได้ โดยมีวิธีการดังนี้

การสร้างกลุ่มลูกค้า

Customers > Customer Groups

การจัดการกลุ่มลูกค้า

จากนั้น Add New Customer Group

การจัดการกลุ่มลูกค้า

ตั้งชื่อกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ แล้วทำการบันทึก

การจัดการกลุ่มลูกค้า

ยกตัวอย่างชื่อกลุ่มลูกค้า

การจัดการกลุ่มลูกค้า

การกำหนดจำนวนในการสั่งซื้อขั้นต่ำของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

Stores > Configuration > Catalog > Inventory

การจัดการกลุ่มลูกค้า

จากนั้นไปที่แท็บ Product Stock Options แล้วทำการตั้งค่าที่หัวข้อ Minimum Qty Allowed in Shopping Cart ทำการเลือก Customer Group ที่ต้องการและกรอกจำนวนขั้นต่ำในการซื้อสินค้าที่ช่อง Minimum Qty

การจัดการกลุ่มลูกค้า

การกำหนดราคาสินค้าของกลุ่มลูกค้า

Catalog -> Products

การจัดการกลุ่มลูกค้า

เลือกสินค้าที่ต้องการ ไปที่ Price คลิก Advanced Pricing

การจัดการกลุ่มลูกค้า

ทำการตั้งค่าที่หัวข้อ Customer Group Price

- Customer Group : กลุ่มลูกค้า

- Quantity : จำนวนที่ต้องซื้อเพื่อลดราคา

- Price : ต้องการลดราคาแบบไหน
Fixed ลดราคาแบบกำหนดได้
Discount ลดราคาแบบเป็น %

ยกตัวอย่าง เป็นการกำหนดให้ลูกค้าทุกกลุ่มที่ซื้อสินค้าตั้งแต่ 60 ชิ้นขึ้นไป สามารถซื้อได้ในราคาชิ้นละ 7.50 บาท จากปกติชิ้นละ 8.00 บาท

การจัดการกลุ่มลูกค้า