การจัดการกลุ่มลูกค้า

การจัดการกลุ่มลูกค้าสำหรับร้านค้าที่ทำจาก Magento เราสามารถเพิ่มหรือลดกลุ่มลูกค้า (Customer Groups) ได้ และกำหนดจำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าราคาสินค้าของลูกค้าแต่ละกลุ่มให้แตกต่างกันได้

ไปที่ Customers -> Customer Groups

คลิก Add New Customer Group

พิมพ์ชื่อกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ แล้วทำการบันทึก

การกำหนดจำนวนในการสั่งซื้อขั้นต่ำของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

Stores -> Configuration -> Catalog -> Inventory

ไปที่แท็บ Product Stock Options แล้วทำการตั้งค่าที่หัวข้อ Minimum Qty Allowed in Shopping Cart
ทำการเลือก Customer Group ที่ต้องการและกรอกจำนวนขั้นต่ำในการซื้อสินค้าที่ช่อง Minimum Qty

การกำหนดราคาสินค้าของกลุ่มลูกค้า

ไปที่ Catalog -> Products

เลือกสินค้าที่ต้องการ
คลิก Advanced Pricing

ตั้งค่าที่หัวข้อ Customer Group Price
– Customer Group : กลุ่มลูกค้า
– Quantity : จำนวนที่ต้องซื้อเพื่อลดราคา
– Price : ต้องการลดราคาแบบไหน
– Fixed ลดราคาแบบกำหนดได้
– Discount ลดราคาแบบเป็น %
ตัวอย่างในรูป เป็นการกำหนดให้ลูกค้าทุกกลุ่มที่ซื้อสินค้าตั้งแต่ 60 ชิ้นขึ้นไป สามารถซื้อได้ในราคาชิ้นละ 7.50 บาท จากปกติชิ้นละ 8.00 บาท